Wednesday, November 25, 2015

new: හිතාගන්න බැරි වදිහට බඩ අඩුකරන නියම පානයදිනපතා අපේ...

new: හිතාගන්න බැරි වදිහට බඩ අඩුකරන නියම පානය
දිනපතා අපේ...
: හිතාගන්න බැරි වදිහට බඩ අඩුකරන නියම පානය දිනපතා අපේ ශරිරය බොහෝ විෂ වර්ග වලට නිරාවරනය වෙනවා. එය අප ගන්න අහාර හෝ අවට පරිසරය නිසාද වෙන්නට පුලුව...
හිතාගන්න බැරි වදිහට බඩ අඩුකරන නියම පානය
දිනපතා අපේ ශරිරය බොහෝ විෂ වර්ග වලට නිරාවරනය වෙනවා. එය අප ගන්න අහාර හෝ අවට පරිසරය නිසාද වෙන්නට පුලුවන්.මෙම ඇගට එකතුවෙන විෂ ශරිරයේ ක්‍රියාකාරිත්වයට සහ නොයෙකුත් ලෙඩ රෝග සැදීමට මූලික වෙනවා. අන්න ඒක නිසයි ශරිරයේ විෂ නසන ක්‍රමය අත්‍යාවශ්‍ය. එමගින් ආහාරවල පොෂණය අවශෝෂනය දියුනුකර පිලිකා අදියට බලපාන සංයෝග ඉවත් කරනවා.
  මෙම පානය බිවුවොත් ශරිරයේ විෂ නසනවා වගේම ඹයාලා කවුරුත් උත්සහ කරන බඩ අඩුකිරීමත් එකවර කරගන්න පුලුවන්. ශරිරයේ ප්‍රතිශක්තීකරනය ඉහල දමා පරිවෘතීය වේගවත් කරනවා. එමගින් ශරීරයේ බර අඩුකරගන්න පුලුවන්.

ඹයාලා දන්නවනේ ආමාශයේ අධික මේදය රුධාර පීඩනය ඉහල දමනවා වගේම දියවැඩියාවල හදවත් රෝගත් ඇතිකරනවා කියලා. සමීක්ෂණ වලට අනූව ආමාශයේ අධික මේදය දියවැඩියාව අංක දෙකේ ප්‍රභෙදයේ මූලික ලක්ෂණය බවට හදුනාගෙන තිබෙනවා.


මෙම පානය සාදාගැනීමට
අවශ්‍ය දේ
-පිපිඤ්ඤා ගෙඩි 1 ක
-ලෙමන් ගෙඩී භාගයක්(1/2)
-ගාගත් ඉගුරු මෙස හැදි 1 ක්
-පාස්ලී මිටක්
-වතුර කෝප්ප 1/3 ක්

හදන විදිහ
 ඹක්කෝම දේවල් එකට දමා බ්ලෙන්ඩර් කර ගන්න. මෙය දිනපතා රෑට නින්දට කලින් පානය කරන්න. දින කීපයක් තුල ඹයාලට වෙනස දැකගන්න පුලුවන්.


Wednesday, August 12, 2015

Download & install Windows10 Free

fkdñf,a úkafvdaia 10 vjqkaf,daâ lr bkaiafg%da,a lruq¡

wms Thd,g lsõjd jf.au Tkak ks, jYfhka 29 fjksod uhsfl%dfid*aÜ iud.fï úkafvdaia kj ixialrKh ksl=;a lrKq ,enqjd¡


ld,hla mqrdjg fuh tk ;=re n,d isá úkafvdaia mßYS,lhka ;ukaf.a oekg ;sfnk úkafvdaia 7, 8.1 jeks ixialrK úkafvdaia 10 j,g wmafâÜ lrñka mj;skjd¡ kuq;a iuyr wh fïl lrkafka fldfyduo lsh,d oekqj;a kE wms fláfhka n,uq fïl lrk úosh¡

  • uq,skau lshkak ´fka úkafvdaia 7, 8.1 whg muKla j¾Yhl ld,hla fuh fkdñf,a ish¨ myiqlï iys;j ndú;d lrkakg mq¨jka¡ wkak ta ksjros l%uh ;uhs wms Thd,g lsh,d fokafka¡

Manually Submit Your Site to the Search Engines

;ukaf.a fjí wvúh" íf,d.a tl searching Engine 50 lg we;=,;a lruq'

Thd,f.a w¨‍f;kau yomq íf,d.a tlg fjí wvúhg f,daflu msßia f.kak
 

.kak ´fkkï b;ska fï foa lrkaku ´fka' tkï fjí wev%ia tl web searching engine j,g we;=,;a lsßu'

;u ;ukaf.a fjí ihsÜ .+.,a " hdyQ fjí txðka j,  jf.au wfkl=;a ckm%sh fjí i¾Ñka txðka 50 lg f,aisfhkau we;=,;a lr.kak oeka Thdg mq¨‍jka' my; wod, fjí i¾É txðug bÈßfhka we;s submit click lr Tfí fjí $ íf,d.a wvúfha wev%ia tl ,nd fokak'

online website backlink create

fjí wvúhg nela ,skala +1800lg jvd jeäfhka¡

fudkjo fï nela ,skala lshkafka lsh,d fkdokak wh oek.kak lsh, fokakï¡ Tn fjí wvú ysñlrefjla fyda ks¾udKlrefjla kï wksjd¾hfhka fï ldrKh .ek


 oek.; hq;=hs¡ Tfí fjí wvúfha fjí ,smskh wfma fjí wvõfha kï www.aluth.com hkak ;j;a fjí wvú j, i|yka ùu ;=, ta Tiafia ;ukaf.a fjí ,smskh fjí n%jqi¾ ;=, yÿkd.ekSu ir, f,iska nela,skala hkak yeoskaùuhs¡

Thd ys;kak f*aianqla fjí ,smskh fld;rï kï fjí wvú j, i|ykaj ;sfío¡ ta ;=,ska fjí i¾É tkaðka ta lshkafka .+.,a iy hdyQ jeks i¾É tu fjí ,smskh m%Odkfldg i,lkjd¡ m%Odk jYfhka fjí wvúfha ?kala tl ;SrKh fjkafk;a fuu nela ,skala fya;= fjkjd¡

Friday, August 7, 2015

r¿ uqyqfoa fudag¾ nhsisl,hla mÈhs
f,dju uú; lrjhs

Tkak uu oeka lshkak hkafka Èh u; meof.k hk nhsla tlla .ekhs' fïl jd¾;d Wfka ol=Kq meismsla uqyqfoa msysg,d ;sfhk ÿm;l fjr< ;srhl' we;a;gu oeä uqyqÿ /,a,la iys; fjr<l c,h u;ska ldgo mq¿jka fufyu nhsla tlla mÈkak' tfy;a f,dju uú;lrjk fï úialu lsÍug 34 yeúßÈ ´iafgs%,shdkq cd;sl frdì ueäika iu;a Wkd' Tyq fï ;%dickl l%shdj,shg fhduq Wfka wjqreÿ foll mqyqKqjlska miqjhs'

fï fudag¾ nhsisl,fha úfYaI;ajh jkafka frdao j,g c,fha ,siaid hd yels mßÈ i¾*ska fndaâ wdldrfhka ks¾udKh lr ;sîuhs' nhsisl,fha fõ.h ksidu th Èhu; fkd.s,S msysgd isá' Thd,;a n,kakflda fï úialu ùäfhdafjkau'

USA f*vr,fha /lshd lrk msgila‌j,fhda

tlai;a ckmofha fkjdvd m%dka;fha .Dï kï úh,s jefõ bjqrl ie;mqï 6-10 m%udKfha úfYaI yuqoduh iDcqfldaKdi% m%foaYhla msysgd ;sfí' th ye¢kaùug o rdkaÉ" o fndlaia" frâ ialafjhd¾" .Dï f,ala" v%Sï,kaâ we;=¿j kï .Kkdjlskau ;snqk;a f,dalhd jvd;a iq,Nj th y÷kkafka taßhd 51 kñks' tu kduh rdcH l=uka;%K" l¿ wyia hdkd iy msgilaj, ;dlaIkh is;g f.k tk kduhls' jir .Kkdjla ;siafia taßhd 51 is;shï j, mjd olakg fkd,enqKs' tu N+ñhg by,ska we;s wd¾ 4808 f,iska y÷kajk ..k ;,hg jdKsc fyda yuqoduh hdkdjkag we;=¿ ùu ;ykï fõ' tys lghq;= flfrkafka yefudaf.kau jdf.a iÛjdf.kh' taßhd 51 l=uk lghq;a;la i|yd fhdod.kafka oehs ks, jYfhka fy<sorõ lr ke;;a .=jka hdkd iy m%ydrl wú m¾fhaIK i|yd fhdod fhdod.kakd njg idlaIs ;sfí' l¿ wyi hdkd f,iska y÷kajk ryia wyi hdkd m¾fhaIkhkao ta w;r fõ
' taßhd 51 ys /lshdfõ kshq;= yefudau ish,a,lau ryis.;j ;nd .kakd njg Èjqreï m%ldYhla w;aika l, hq;= fõ' tu m%foaYfha we;s oeä wdrlaIdj iy ryis.; nj ksidu fkdfhl=;a wkquklsÍï j,g th ,la úh' isÿùï" ñ;Hd l;d iy woaNQ; l;d tlg ne£" fndrej l=ulao we;a; l=ulao f;dard .ekSug fkdyels jk ;r
ug taßhd 51 wNsryia ;ekla njg m;aj ;sfí'